KM Płock

Karta Komunikacji Miejskiej

Rejestracja wniosku

Miasto Płock

Rejestracja Wniosku o Wydanie Imiennej Karty Komunikacji Miejskiej...

Krok 1
Krok 2
Krok 3
Dane osobowe
maksymalny rozmiar: 200KB; dopuszczalne formaty: ".jpg"; minimalne wymiary: 100x150px; maksymalne wymiary: 600x800px;
Adres zamieszkania
Dodatkowe parametry karty
Inne
Dodatkowe oświadczenia
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Karty Komunikacji Miejskiej oraz Regulaminem Doładowania i w pełni je akceptuję. Zobowiązuję się korzystać z Karty zgodnie z zasadami zaawartymi w Regulaminach KM-Płock Spólka z o.o.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych we wniosku w celu wystawienia Karty Komunikacji Miejskiej, kodowania biletów a także prowadzenia jej ewidencji i kontroli, zgodnie z art. 6 ust. 1a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE i przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
Kontrola antyspamowa

Uwagi i pouczenia
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komunikacja Miejska-Płock Sp. z o.o., 09-400 Płock, ul. Przemysłowa 17, który wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych: kierując korespondencję na adres: 09-400 Płock, ul. Przemysłowa 17 lub poprzez kontakt elektroniczny na adres e-mail: dane.osobowe@kmplock.eu
  2. Celem przetwarzania danych osobowych jest wystawienie Karty Komunikacji Miejskiej, kodowanie biletów a także prowadzenie jej ewidencji i kontroli biletowej, a pozyskane w ten sposób dane nie będą wykorzystywane i przetwarzane w innych niż określone powyżej celach.
  3. Odbiorcami danych mogą być w szczególności: upoważnieni pracownicy, firmy i kancelarie windykacyjne, operatorzy pocztowi i kurierzy, operatorzy bankowi, operatorzy realizujący płatności mobilne, biura informacji gospodarczej, firmy kotrolujące.
  4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych danych, wymagany przez przepisy prawa lub dla dochodzenia ewentualnych roszczeń.
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wydania Karty Komunikacji Miejskiej.
  6. Osobie przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub do ich usunięcia.
  7. Osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
  8. W przypadku utraty Karty Komunikacji Miejskiej możliwe jest odpłatne wydanie duplikatu Karty wraz z biletem o okresie ważności odpowiadającym biletowi na utraconej Karcie, po dostarczeniu aktualnego zdjęcia.
  9. Kartę należy okazywać na każde żądanie służb kontrolerskich.
  10. Kaucja w wysokości 20 zł płatna przy odbiorze Karty Komunikacji Miejskiej.