KM Płock

Karta Komunikacji Miejskiej

Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o.

Miasto Płock

RODO - obowiązek informacyjny

Szanowni Państwo, na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych.

 

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych i z kim można się skontaktować?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Komunikacja Miejska–Płock Sp. z o.o., 09-400 Płock, ul. Przemysłowa 17, tel. 24 367-51-10,
fax 24 367-51-14, email: sekretariat@kmplock.eu, strona internetowa www.kmplock.eu

Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za nadzorowanie przetwarzania danych osobowych, tj. Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, kierując korespondencję na adres:
09-400 Płock, ul. Przemysłowa 17, lub poprzez kontakt elektroniczny, pod adresem e-mail dane.osobowe@kmplock.eu oraz kontakt telefoniczny tel. 24 367-51-10.

 

2. Dlaczego przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej? Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe zgodnie z postanowieniami RODO i polskiej ustawy o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywać będzie się:

1) Dla wypełnienia zobowiązań umownych (w zależności od wyboru przez Państwa rodzaju usługi) na przejazd komunikacją miejską, w związku z zakupem biletów w SPP, korzystania z usług na stacji paliw, stacji kontroli pojazdów, myjni, wynajmów autobusów, usług wymiany i naprawy ogumienia, usług reklamy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit b RODO), podstawę tę będziemy nazywać w skrócie „wykonywaniem umowy”,

2) W związku z wykonywaniem ciążących na nas obowiązków prawnych np.:

a) udzielaniem odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami,
b) wystawieniem dokumentów księgowych, w tym wystawianiem i przechowywaniem faktur,

3) Dla wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit c RODO) lub wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

Jako Komunikacja Miejska –Płock Sp. z o.o. podlegamy szeregowi zobowiązań prawnych, tj. wymogom wynikającym w szczególności z:

a) ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U. Nr 915 t.j. z 2015 r. z późniejszymi zmianami),
b) ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. Nr 1867 tj. z 2016 r. późniejszymi zmianami),

oraz wymogom regulacyjnym nałożonym przez Urząd Miasta Płocka tj.:

a) zezwolenia Prezydenta Miasta Płock nr 046 na wykonywanie zawodu przewoźnika z dnia 09.06.2017r.,
b) umowy wykonawczej na wykonywanie obowiązku świadczenia usług z zakresu publicznego transportu zbiorowego,
c) umowy wykonawczej na świadczenie na rzecz Gminy – Miasto Płock usługi w zakresie administrowania strefą płatnego parkowania.

4) Dane są przetwarzane do celów obejmujących:

a) realizacji usług, do których została powołana Spółka „Komunikacja Miejska –Płock” Sp. z o.o. wynikających z umowy Spółki,
b) ustalenia i dochodzenia roszczeń,
c) tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne,
d) dla zapewnienia bezpieczeństwa pasażerów i klientów obiekty spółki, teren bazy, punkty sprzedaży biletów, punkt obsługi klienta strefy SPP oraz autobusy są monitorowane (obraz i dźwięk jest nagrywany).

5) Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:

a) przez czas wykonywania obowiązków np. wystawieniem dokumentu księgowego (podstawa prawna art. 6 ust. 1 c) RODO), podstawę tę będziemy nazywać „obowiązkiem prawnym”,
b) przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe (podstawa prawna – obowiązek prawny).

6) W oparciu o Pani/Pana wyraźną zgodę (art. 6 ust. 1 lit a RODO)
Jeśli wyraził (-a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu wycofania zgody.

7) Do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Komunikację Miejską-Płock Sp. z o.o. lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Jeśli zajdzie taka potrzeba, przetwarzamy dane, w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów własnych lub stron trzecich. Przykłady tego obejmują:

• przetwarzanie danych osób działających na rzecz klientów,
• zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego,
• badanie satysfakcji klientów,
• dochodzenie roszczeń oraz obronę przed roszczeniami,
• marketing bezpośredni produktów i usług KMP.

 

3. Komu możemy przekazywać dane osobowe?

Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania umowy z Panią/Panem, w celu wykonania ciążącego na Komunikacji Miejskiej–Płock Sp. z o.o.  obowiązku prawnego, w oparciu o zgodę Pani/Pana zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej.

Odbiorcami danych mogą być w szczególności: upoważnieni pracownicy, firmy i kancelarie windykacje, operatorzy pocztowi i kurierzy, operatorzy bankowi, operatorzy realizujący płatności mobilne, biura informacji gospodarczej, firmy kotrolujące.

Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Komunikacji Miejskiej–Płock Sp. z o.o. i ich upoważnionym pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Komunikacją Miejską–Płock Sp. z o.o. i wyłącznie zgodnie z przepisami w zakresie ochrony danych osobowych oraz pod warunkiem zachowania poufności.

 

4. Czy Pani/Pana dane osobowe zostaną przesłane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską)?

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza EOG (obejmujący Unią Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

Kopię danych osobowych przekazywanych od państwa trzeciego może Pani/Pan uzyskać po zgłoszeniu takiej prośby do Inspektora Danych Osobowych.

 

5. Jak długo będą przetwarzane (przechowywane) Pani/Pana dane?

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w ust. 2, tj.:

 • w zakresie realizacji zawartej z Komunikacją Miejską–Płock Sp. z o.o.  umowy – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń,
 • w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na Komunikacji Miejskiej–Płock Sp. z o.o. w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów – do czasu wypełnienia tych obowiązków,
 • w zakresie marketingu bezpośredniego realizowanego w oparciu o zgodę do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie,
 • do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Komunikacji Miejskiej–Płock Sp. z o.o. stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.

 

6. Jakie prawa przysługują Pani/Panu aby dane osobowe były adekwatnie chronione?

Ma Pani/Pan prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub do ich usunięcia,
 • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, gdy Komunikacja Miejska–Płock Sp. z o.o. przetwarza dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 21 ust. 1 RODO),
 • żądania przeniesienia danych osobowych, przetwarzanych w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzanych na podstawie zgody. Przeniesienie polega na otrzymaniu od Komunikacji Miejskiej–Płock Sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i przesłaniu takich danych innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej–Płock Sp. z o.o.,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

7. Czy mam obowiązek dostarczyć dane osobowe?

Aby umożliwić Komunikacji Miejskiej–Płock Sp. z o.o. zawarcie i realizację umowy jest Pani/Pan zobowiązany do podania swoich danych osobowych. W takim przypadku podanie danych jest warunkiem zwarcia umowy.

 

8. Źródło pochodzenia Pani/Pana danych osobowych. Czyli, skąd pozyskujemy Pani/Pana dane osobowe i jakie są ich kategorie?

Przede wszystkim gromadzone przez Komunikację Miejską-Płock Sp. z o.o. dane osobowe pochodzą bezpośrednio od klientów.  Komunikacja Miejska–Płock Sp. z o.o. przetwarza także pewne kategorie danych osobowych, które nie zostały uzyskane bezpośrednio od Pani/Pana. Przykładami takich kategorii są: dane ekonomiczne, dotyczące zatrudnienia, związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, dane dotyczące istniejących zobowiązań.

Dane osobowe mogą zostać pozyskane m.in. z:

 • osób reprezentujących Panią/Pana na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
 • podmiotów, którym Pan/Pani udzielił(-a) zgody na ich przekazanie,
 • biur informacji gospodarczej.

W odniesieniu do danych osobowych przedsiębiorców, przedmiotowe dane pozyskujemy również z innych źródeł publicznych, w których dane dotyczące przedsiębiorców są gromadzone, tj.: Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, czy podobnych źródeł zlokalizowanych w innych krajach oraz od podmiotów prywatnych specjalizujących się w zbieraniu i udostępnianiu informacji o przedsiębiorcach. W przypadku danych osobowych osób reprezentujących przedsiębiorców lub też działających na ich rzecz, dane pozyskujemy zarówno z wyżej wymienionych źródeł, jak i od samych przedsiębiorców.

 

9. W jakim stopniu korzystamy z automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania?

Komunikacja Miejska–Płock Sp. z o.o. w chwili obecnej nie prowadzi profilowania swoich klientów.